The Prussian Machine  -  Uniforms

back to  Uniforms  |  home    

German Headgear of WW1: various headgear

 

 

  A -  Schirmmütze:  dress visor cap
  B
-  Pickelhaube:  spiked helmet
  C -  Pickelhaube:  spiked helmet with field cover
  D -  Tschapka:  Uhlan's ersatz felt helmet
  -  Pelzmütze:  Hussar's busby
  -  Schako:  shako helmet
  - Stahlhelm:  M1916 steel trench helmet