The Prussian Machine  -  Uniforms

back to  Uniforms  |  home    

Enlisted Artillery: Field Arty Regiments

 

 

  A -  Unteroffizier:  2.Württ. Feldartillerie-Regt Nr.29,  Bluse
  B
-  Unteroffizier:  Bayer. 3.Feldartillerie-Regt Prinz Leopold,  Bluse
  C -  Gefreiter:  K.Sächs. 8.Feldartillerie-Regt Nr.78,  Mantel
  D -  Kanonier:  Mountain Gun Battery Nr.2,  Bluse
  -  Fähnrich:  1.Pommerschisches Feldartillerie-Regt Nr.2,  Waffenrock